Nhà đất NhonTrachCity cho tôi hỏi:


Tôi có miếng đất có diện tích 465,7m2, trong đó có 300m2 thổ cư & 165,7m2 đất trồng cây lâu năm. Tôi có bán cho chị kia 160m2. Khi tôi làm thủ tục tách thửa thì tôi làm với nội dung là xin tách hẳn 160m2 đất thổ cư cho người mua luôn. Nhưng tại sao trường hợp của tôi lại tách không được. Phòng Tài Nguyên - Môi Trường nói theo quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh đồng nai thì phần diện tích đất nông nghiệp còn lại lớn hơn diện tích tối thiểu đối với loại đất ở nhưng nhỏ hơn diện tích tới thiểu đất nông nghiệp. Do gia đình khó khăn không lên hết được đất thổ cư 100%. Vậy tôi mong nhà đất NhonTrachCity tư vấn và giúp đỡ cho tôi có cách nào thuận tiện không ạ ?


Trả Lời:


Theo quy định tại khoản 4, điều 5 Quyết định 03/2018/QĐ/UBND của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:


Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thửa đất xin chuyển mục đích phải đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích theo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng; diện tích, kích thước tối thiểu thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Điều 4 Quyết định này và việc tách thửa đất phải phù hợp với một trong các điều kiện sau:


a) Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, có diện tích nhỏ hơn 500m2 (năm trăm mét vuông) nếu được phép tách thửa để chuyển mục đích, thửa đất nông nghiệp còn lại được tồn tại theo hiện trạng nhưng phải lớn hơn diện tích tối thiểu đối với loại đất ở quy định tại Điều 4 Quyết định này. Trường hợp thửa đất nông nghiệp còn lại có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đối với đất ở, người sử dụng đất phải chuyển mục đích toàn bộ diện tích thửa đất.

b) Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, có diện tích bằng hoặc lớn hơn 500m2 (năm trăm mét vuông) nếu được phép tách thửa để chuyển mục đích 01 thửa (một thửa), thửa đất nông nghiệp còn lại được tồn tại theo hiện trạng, Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất, phải lập thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tách thửa theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt.

c) Trường hợp thửa đất nông nghiệp không thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, nếu đủ điều kiện tách một phần diện tích thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, phần diện tích đất nông nghiệp còn lại phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu đối với loại đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp thửa đất nông nghiệp còn lại có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đối với loại đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này thì được tồn tại theo hiện trạng, nhưng không được tiếp tục tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất."


Trường hợp của bạn hiện tại nằm ở điều kiện (a) nên bạn buộc phải xin lên thêm thổ cư mới được phép xin tách thửa tiếp.