Cụ thể, trong 9 tháng của năm, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ các xã, thị trấn tiếp nhận gần 72,3 ngàn hồ sơ. Hơn 71,7 ngàn hồ sơ trong số đó được giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 0,01%.Riêng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, từ đầu năm đến nay nhận được 37,7 ngàn hồ sơ và giải quyết đúng hạn được 35,8 ngàn hồ sơ, đạt tỷ lệ 95%.


Nhơn Trạch City.