Trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch


Cụ thể, trong năm 2019, huyện Nhơn Trạch đặt mục tiêu đầu tư xây mới, nâng cấp 41 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 12,2km, vốn đầu tư 27 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 10 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 8 tỷ đồng và nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng. Tính đến hết năm, đã có 41/41 công trình hoàn thành, đạt chỉ tiêu kế hoạch.Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình giao thông nông thôn đã góp phần nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển; hoàn thành tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; góp phần vào hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công.


Theo thống kê, huyện Nhơn Trạch hiện có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh ban hành năm 2018, 4 xã đạt 17/19 tiêu chí và 2 xã đạt 16/19 tiêu chí; thu nhập bình quân ở nông thôn là 60 triệu đồng/người/năm.


Theo Báo Đồng Nai