Thông tin sản phẩm


Số tờ thửa: Phước An 55/63

Diện tích: 300m2

Giá: 15 triệu/m2


Số tờ thửa: Phước An 39/10

Diện tích: 166m2

Giá: 12 triệu/m2


Số tờ thửa: Phước An 39/77

Diện tích: 153m2

Giá: 15 triệu/m2


Số tờ thửa: Phước An 45/23

Diện tích: 159m2

Giá: 12 triệu/m2


Số tờ thửa: Phước An 67/65

Diện tích: 121m2

Giá: 14,5 triệu/m2